Team Plasma Badge (Team Plasma) [104]

Team Plasma Badge (Team Plasma) [104]

Out of stock
$0.30
  • Description

    Set: Plasma Freeze
    Type: $Type
    Rarity: Uncommon
    The Pokemon this card is attached to is a Team Plasma Pokemon.