Xenagos's Strike [Hero's Path Promos]

Xenagos's Strike [Hero's Path Promos]

Out of stock
$1.00
  • Description

    Set: Hero's Path Promos
    Type: Sorcery
    Rarity: Rare
    Xenagos’s Strike deals 4 damage to each player.